Nhà thầu tham dự thầu dịch tư vấn phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu; không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý (đối với đơn vị sự nghiệp); không có cổ phần, vốn góp trên 30% của nhau là một trong những nội dung về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 14/02/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

Tương tự, nhà thầu tham dự thầu dịch vụ tư vấn cũng phải độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu khác tại Bảng dữ liệu đấu thầu; không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý (với đơn vị sự nghiệp); không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Trường hợp đấu thầu hạn chế, các nhà thầu cùng tham dự trong một gói thầu phải không có cổ phần hoặc phần vốn góp trên 20% của nhau.

Cũng theo Thông tư này, nhà thầu muốn kiến nghị kết quả chọn thầu dịch vụ tư vấn sẽ phải nộp cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn nêu tại Bảng dữ liệu đấu thầu một khoản bằng 0,02% giá dự thầu, tối thiểu là 01 triệu đồng, tối đa là 50 triệu đồng và được hoàn trả lại nếu kiến nghị được kết luận là đúng. Thời hạn kiến nghị là 10 ngày từ khi có thông báo kết quả đấu thầu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2015. 

 Xem chi tiết tại:

Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT

 
 

Related posts