Ngày 30/09/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2015/NĐ-CP quy định về giám sát đánh giá chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; chi phí giám sát, đánh giá đầu tư, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn giám sát, đánh giá dự án đầu tư…

 .

.

08 Nguyên tắc đối với giám sát, đánh giá đầu tư

1- Đúng đối tượng, phạm vi, nội dung giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định.

2- Không gây cản trở công việc của các đối tượng chịu sự giám sát và đánh giá đầu tư.

3- Phải có các tiêu chuẩn, tiêu chí và hồ sơ, tài liệu hợp lệ làm cơ sở cho việc giám sát, đánh giá

4- Các thông tin phục vụ công tác giám sát, đánh giá đầu tư phải đầy đủ, kịp thời, chuẩn xác, trung thực và minh bạch.

5- Phải xem xét toàn diện, đồng bộ các vấn đề liên quan đến quá trình đầu tư

6- Việc xem xét, đánh giá phải có đủ căn cứ, tài liệu; phải có phương pháp khoa học phù hợp với đối tượng và nội dung đánh giá;

7- Các giải pháp, đề xuất, kiến nghị phải thiết thực, cụ thể và bảo đảm tính khả thi

8- Kết quả giám sát, đánh giá phải được xử lý và phản hồi tích cực và phải được lưu trữ một cách hệ thống.

Trách nhiệm giám sát chương trình đầu tư công

Cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình.

Chủ chương trình, chủ dự án thành phần thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình đầu tư chương trình đầu tư công theo nội dung và các chỉ tiêu được phê duyệt nhằm bảo đảm mục tiêu và hiệu quả đầu tư.

Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình thực hiện theo dõi, kiểm tra chương trình thuộc phạm vi quản lý. Việc kiểm tra được thực hiện như sau: kiểm tra ít nhất một lần đối với  chương trình có thời gian thực hiện đầu tư trên 12 tháng; kiểm tra khi điều chỉnh chương trình làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức đầu tư

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công thực hiện theo dõi, kiểm tra chương trình thuộc phạm vi quản lý

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình đầu tư chương trình theo các nội dung được phê duyệt tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư chương trình.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, cơ quan chủ quản và người có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình quyết định tổ chức kiểm tra chương trình theo kế hoạch hoặc đột xuất.

Nội dung kiểm tra của cơ quan chủ quản và người có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình bao gồm: Việc chấp hành quy định trong việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình; Việc chấp hành quy định trong việc lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình; việc chấp hành quy định trong việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án thành phần  thuộc chương trình và quyết định điều chỉnh dự án thành phần thuộc chương trình (nếu có); việc quản lý thực hiện chương trình của chủ chương trình và việc quản lý thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình của chủ dự án thành phần; việc chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2015 và thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư./.

Nguồn: moj.gov.vn

 
 

Related posts