Câu hỏi của bạn đọc hỏi: Gia đình tôi có hai mảnh đất nông nghiệp bị thu hồi. Cả hai mảnh đất đều có nhà xây trước khi có thông báo thu hồi đất trong đó có một căn bị lập biên bản. Hiện cả hai mảnh đất bị thu hồi thì gia đình tôi có được giao đất ở theo Khoản 2 Điều 79 Luật Đất đai không?

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 10 luật đất đai 2013 quy định : “1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

 b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;”.

Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ theo Khoản 1 Điều 170 luật đất đai 2013 quy định: “Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Theo Khoản 2 Điều 79 luật đất đai 2013 quy định về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở như sau:” 2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.”

Như vậy đối chiếu với quy định pháp luật nói trên, có thể thấy trường hợp được Nhà nước bán cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất có tiền sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đất thì phải thỏa mãn các điều kiện, đó là :

– Điều kiện cần, hai mảnh đất của nhà bạn phải là đất ở có nghĩa là đất có mục đích sử dụng để ở được quy định tại điểm a Khoản 2  Điều 10 luật đất đai 2013 được phân vào nhóm đất phi nông nghiệp.

– Điều kiện đủ sau khi nhà nước thu hồi gia đình bạn không còn chỗ ở nào khác. Trường hợp đất bị thu hồi là đất nông nghiệp sẽ không thuộc trường hợp được giao đất theo khoản 2 Điều 79 luật đất đai 2013.

Theo cafeland.vn

 
 

Related posts