LS. Nguyễn Trọng Thọ tham gia Hội nghị về việc tư vấn pháp luật miễn phí tại trụ sở tiếp công dân Trung ương do Thanh tra Chính phủ – Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức LS. Nguyễn Trọng Thọ tham gia Hội nghị về việc tư vấn pháp luật miễn phí tại trụ sở tiếp công dân Trung ương do Thanh tra Chính phủ – Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức LS. Nguyễn Trọng Thọ tham gia Hội nghị về việc tư vấn pháp luật miễn phí tại trụ sở tiếp công dân Trung ương do Thanh tra Chính phủ – Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức LS. Nguyễn Trọng Thọ tham gia Hội nghị về việc tư vấn pháp luật miễn phí tại trụ sở tiếp công dân Trung ương do Thanh tra Chính phủ – Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức