LS. Vũ Thị Thu Hà tham gia phỏng vấn về vấn đề bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động

LS. Vũ Thị Thu Hà tham gia  phỏng vấn với VITV về vấn đề bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động