Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 45/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Thông tư này, song song với việc phối hợp với Sở Giao dịch trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch hối đoái của Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, từ ngày 12/02/2015, Vụ Chính sách tiền tệ còn có trách nhiệm thông báo cho Sở Giao dịch khi có thay đổi về tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Nhà nước công bố thay cho Vụ Quản lý ngoại hối.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng khẳng định, sẽ bãi bỏ trách nhiệm của Vụ Quản lý ngoại hối trong việc xây dựng, thực hiện phương án can thiệp của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng; xác nhận trạng thái ngoại hối của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nhu cầu giao dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước gửi Sở Giao dịch trước 15 giờ 30 ngày phát sinh nhu cầu giao dịch hối đoái theo các phương án can thiệp thị trường hay trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch hối đoái của Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2015.

Xem chi tiết tại:

Thông tư số 45/2014/TT-NHNN 

 
 

Related posts