(Chinhphu.vn) – Bà Tôn Hoàng Hương (Đà Nẵng) hỏi: Khi lập dự toán Ban quản lý dự án theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC thì chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu có đưa vào các biểu mẫu thu chi không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu hiện nay đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, không đưa vào các biểu mẫu thu chi của Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính.

Nguồn: chinhphu.vn

 
 

Related posts