Ngày 24/10/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; khẳng định hợp đồng đại lý xăng dầu và hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu phải có thời hạn tối thiểu là 12 tháng. Đồng thời, yêu cầu tổng đại lý kinh doanh xăng dầu và đại lý bán lẻ xăng dầu không được bán xăng cao hơn giá bán lẻ do thương nhân đầu mối (hoặc thương nhân phân phối xăng dầu) quy định và phải từ chối tiếp nhận xăng dầu của bên giao đại lý trong trường hợp có cơ sở khẳng định xăng dầu không bảo đảm chất lượng.

Ngoài các nội dung nêu trên, đại lý bán lẻ xăng dầu còn có trách nhiệm đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu của đại lý bán lẻ với bên giao đại lý và Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối trước ngày 05/01 hàng năm; ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật; đồng thời phải gửi đăng ký điều chỉnh về bên đại lý và Sở Công Thương trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi có thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của mình.

Cũng theo Thông tư này, thương nhân phải đăng ký hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu hàng năm trước ngày 15/11. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu, thương nhân phải có công văn đề nghị điều chỉnh, gửi đến Bộ Công Thương trước ngày 30/09 hàng năm.

Về nhập khẩu xăng dầu, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu chỉ được phép xuất khẩu xăng dầu sau khi Bộ Công Thương chấp thuận và phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cung cầu xăng dầu tại thị trường trong nước. Riêng đối với nguyên liệu (không bao gồm xăng dầu), thương nhân được xuất khẩu mà không cần giấy phép.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014.

Xem chi tiết tại:

Thông tư 38/2014/TT-BCT

 
 

Related posts