Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách trung thực và rõ ràng là vấn đề mấu chốt để phân biệt giữa quản lý một doanh nghiệp và quản lý một cá nhân. Doanh nghiệp phải đảm bảo sự minh bạch trong các giao dịch kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật và thực hiện mọi trách nhiệm với các đối tác (bao gồm cả các tổ chức tài trợ vốn, các khách hàng, các cấp quản lý, nhân viên, các cơ quan Nhà nước và cộng đồng) và cam kết thực hiện hoạt động kinh doanh theo các chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Có quản trị doanh nghiệp tốt thì mới thu hút được các nhà đầu tư và làm tăng trưởng giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp. Các Luật sư của Công ty Luật ATS cung cấp dịch vụ tư vấn tổng thể về quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật để trợ giúp các khách hàng giảm thiểu hoặc tiên lượng trước các rủi ro tiềm tàng về trách nhiệm dân dân sự, hình sự, phạt hành chính và các nguy cơ khác có thể ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bảo vệ uy tín, hình ảnh của tổ chức và các cá nhân liên quan.

 
Total views: 2,652 lượt xem