VN
EL

Đầu tư dự án lớn, HĐQT phải xin ý kiến cổ đông như thế nào?

Doanh nghiệp đang có dự án đầu tư kinh doanh (dự án có vốn đầu tư gấp 3 lần tổng tài sản công ty). Xin hỏi, trong trường hợp này,...

Doanh nghiệp đang có dự án đầu tư kinh doanh (dự án có vốn đầu tư gấp 3 lần tổng tài sản công ty). Xin hỏi, trong trường hợp này, HĐQT sẽ phải xin ý kiến cổ đông như thế nào? Trình tự, các nội dung chi tiết ra sao?

       Ông Đinh Ngọc Sơn – Giám đốc Tư vấn quản trị doanh nghiệp, CTCP Chứng khoán FPT:
        Theo quy định của điểm đ, khoản 2, Điều 143, Luật Doanh nghiệp 2014 – Hình thức thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông và điểm d, khoản 1, Điều 144, Luật Doanh nghiệp 2014 – Điều kiện để nghị quyết thông qua, việc quyết định “dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định”, phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Và vấn đề này chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định. Lưu ý, các cổ đông có quyền và lợi ích liên quan đến dự án sẽ không có quyền tham gia biểu quyết.
        Như vậy, hội đồng quản trị cần chuẩn bị tài liệu về dự án đầu tư, gửi cho cổ đông tham khảo trước (có thể thay thế bằng việc đăng tải lên website của doanh nghiệp): địa điểm, mục đích thực hiện dự án, phương án đầu tư… Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình cụ thể tính khả thi của dự án, đặc biệt trong trường hợp này là nguồn tài trợ, phương án huy động vốn, rủi ro, hiệu quả, thời gian hoàn vốn của dự án cũng như trả lời những băn khoăn thắc mắc của cổ đông tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường), để cổ đông đánh giá và ra quyết định biểu quyết có thực hiện dự án hay không.
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn

Để lại bình luận của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan