Giải quyết tranh chấp

Công ty Luật ATS luôn đảm bảo hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúng tôi đã giải quyết rất nhiều tranh chấp phức tạp của các khách hàng thông qua hòa giải hoặc tại cơ quan trọng tài hoặc tòa án các cấp. Do tính chất phức tạp của thủ tục giải quyết tranh chấp, Công ty Luật ATS luôn điều chỉnh phương thức tiếp cận cho phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng và từng vụ việc. Chúng tôi tiếp cận, giải quyết hiệu quả các tranh chấp thông qua việc kết hợp các bằng chứng, lập luận, dự đoán rủi ro, thiệt hại tiềm ẩn, kiểm soát rủi ro cùng với việc thương lượng, hòa giải và tranh tụng.

 
Total views: 2,658 lượt xem