Thông tin trên được nêu tại Quyết định số 4513/QĐ-BCA-V03 về việc phê duyệt phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

Theo quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20/3/2012 của Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an có 65 loại sản phẩm, hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành.

 Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới thủ tục kiểm tra chuyên ngành, tại Quyết định 4513/QĐ-BCA-V03, Bộ Công an sẽ loại bỏ 60/65 loại sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành kể từ ngày 15/8/2018.

Trong 60 loại sản phẩm hàng hóa có 48 loại sản phẩm, hàng hóa XNK thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và 12 loại thuộc lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 Cụ thể, 48 loại sản phẩm, hàng hóa XNK thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy không phải kiểm tra chuyên ngành bao gồm: các loại máy bơm chữa cháy; phương tiện chữa cháy thông dụng; các loại bột, khí chữa cháy, chất tạo bọt chữa cháy; vật liệu và chất chống cháy; trang phục chữa cháy; phương tiện cứu người; các hệ thống báo cháy và chữa cháy.
 12 loại sản phẩm, hàng hóa XNK thuộc lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không phải kiểm tra chuyên ngành bao gồm: các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại; áo giáp các loại; lá chắn các loại; mũ bảo hiểm dùng cho lực lượng Cảnh sát; các loại chất nổ, vật liệu nổ (kíp nổ, dây cháy chậm…) thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Bộ Công an; các loại súng săn, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ; các loại súng dùng để bắn đạn điện.
 Những sản phẩm bị loại bỏ là những sản phẩm chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chưa có quy định được trình tự, thời hạn kiểm tra, chưa được gắn mã HS; chưa có Trung tâm kiểm định chất lượng mặt hàng.h
 Việc cắt giảm 60/65 loại sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công an (tỷ lệ cắt giảm đạt 92,31%) nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh XNK.
 Cùng với đó, Bộ Công an cũng có phương án nhằm đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Theo đó, 05/18 điều kiện đối với 05 ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy sẽ được cắt giảm (tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa đạt 27,78%).

Một số hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính được đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy; tăng cường trách nhiệm của cơ quan, cán bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và ứng dụng công nghệ thông tin chia sẻ, khai thác thông tin có liên quan được thu thập trong các cơ sở dữ liệu.

 Theo tính toán, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ tiết kiệm chi phí 148.516.000 đồng/năm và tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 80,97%.
 Bên cạnh đó, Bộ Công an giao Cục Chiến lược và lịch sử Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, trong năm 2018, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20/3/2012 của Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.
 Đồng thời, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an nghiên cứu ban hành văn bản để bổ sung mã HS đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa chưa có mã HS là mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần được xác định tại Thông tư 57/2012/TT-BCA ngày 08/9/2012 quy định chi tiết thi hành việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy mẫu các chất ma túy vì mục đích an ninh, quốc phòng.
 Ngoài ra, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được giao nghiên cứu, kiến nghị, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/4/2014 của Chính phủ và Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP.
Nguồn: tapchitaichinh.vn

 
 

Related posts