Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021) quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Như vây, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được xác định như sau:

– Đối với nam: đến năm 2021 đủ  60 tuổi 3 tháng, năm 2022 là 60 tuổi 6 tháng,… đến năm 2028 thì đủ 62 tuổi

– Đối với nữa: đến năm 2021 đủ 55 tuổi 4 tháng năm 2021 tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 4 tháng, sang năm 2022 là 55 tuổi 8 tháng, năm 2023 là 56 tuổi, đến năm 2035 thì nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.

Như vậy từ năm 2028 trở đi, tuổi nghỉ hưu của nam không tăng thêm nữa và duy trì ở mức 62 tuổi, từ năm 2035 tuổi nghỉ hưu của nữ duy trì ở mức 60 tuổi.

Ngoài ra, người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 
 

Related posts