Ngày 05/01/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết; trong đó đáng chú ý là quy định hướng dẫn về các đối tượng phải đăng ký giao dịch tại thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (thị trường Upcom).

Cụ thể, công ty đại chúng theo Điều 25 Luật Chứng khoán, có chứng khoán đã đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và chưa niêm yết hoặc đã hủy niêm yết được đăng ký giao dịch tại thị trường Upcom; công ty đại chúng thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng từ ngày 01/07/2011, chưa niêm yết hoặc chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết thì phải đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tương tự, công ty niêm yết đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng từ ngày 01/07/2011, sau khi hủy niêm yết mà vẫn là công ty đại chúng phải thực hiện đăng ký giao dịch trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hủy niêm yết.

Đối với công ty đại chúng hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước từ ngày 01/11/2014, Bộ Tài chính khẳng định, phải thực hiện đăng ký đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với công ty đại chúng hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trước ngày 01/11/2014, nếu chưa niêm yết thì đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo người đại diện phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp hoàn tất việc thực hiện đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/11/2014.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015.

Xem chi tiết tại:

Thông tư số 01/2015/TT-BTC 

 
 

Related posts