Ngày 17/09/2021, Bộ Tài Chính đã ban Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn chứng từ có nhiều điểm mới đáng chú ý sau:

(i) Quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử (Điều 3), người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba (là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hoá đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử) lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.

(ii) Quy định riêng thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng (Điều 6). Theo đó, trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ;

Ngoài ra, còn một số điểm mới khác về hóa đơn, chứng từ như: Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn (Điều 4); Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tủ có mã của cơ quan thuế (Điều 5); Áp dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp khác (Điều 6); Xử lý sai sót trong một số trường hợp (Điều 7); Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (Điều 8); Sử dụng biên lai, chứng từ (Điều 9); Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan (Điều 10); Hiệu lực thi hành (Điều 11); Xử lý chuyển tiếp (Điều 12).

Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.

Thông tư 78/2021/TT-BTC

 
 

Related posts