Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/06/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, từ ngày 01/09/2021 thủ tục hành chính liên quan tới lĩnh vực đất đai sẽ có những thay đổi như sau:

  1. Tinh gọn thành phần hồ sơ

Đối với các hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây có yêu cầu nộp kèm bản sao giấy chứng minh nhân dân/ giấy chứng minh quân đội/ thẻ căn cước công dân/ các giấy tờ khác chứng minh nhân thân… nay sẽ không yêu cầu nộp các giấy tờ này nữa.

  2. Quy định mới về mã vạch ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã vạch được in ở cuối trang thứ tư và có dạng “MV = MX.MX.ST” (trong đó: MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất; đối với thửa đất nằm trên nhiều xã, mã đơn vị hành chính cấp xã theo mã của xã nơi có diện tích đất lớn nhất).

  3. Bổ sung cách ghi thông tin khi có thửa đất được tách để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT quy định bổ sung cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng như sau:

“Trường hợp trên Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một Giấy chứng nhận thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi “Thửa đất… (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích…m2 được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận; theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”

  4. Bổ sung 02 trường hợp đăng ký biến động khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp 1: Hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; tách thửa đất thành nhiều thừa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật; thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp chung cho nhiều thửa. Trường hợp 2: Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính; thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liên với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

Trường hợp 2: Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính; thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liên với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT

 
 

Related posts