Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hồng Ngọc Tân (Trà Vinh) đề nghị giải đáp một số nội dung liên quan đến quy định về chứng minh nguồn lực tài chính và ủy quyền ký thỏa thuận liên danh trường hợp các công ty liên danh để tham gia đấu thầu.

Hỏi: 11 tỷ đồng, đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải thoả mãn yêu cầu tương ứng với phần công việc đảm nhận. Hồ sơ dự thầu của Liên danh A-B có kèm 1 cam kết tín dụng giá trị 11 tỷ đồng, cam kết sẽ cung cấp nguồn tài chính cho liên danh A-B.

Ông Tân hỏi, trong trường hợp nêu trên cam kết tín dụng của nhà thầu liên danh có hợp lệ không? Có được yêu cầu nhà thầu cung cấp lại cam kết tín dụng cho từng thành viên liên danh không?

Người đại diện theo pháp luật của Công ty B uỷ quyền cho Phó Giám đốc trực tiếp ký hồ sơ tham gia đấu thầu (không có nội dung uỷ quyền ký thoả thuận liên danh). Phó Giám đốc Công ty B ký hợp đồng liên danh với Công ty A và uỷ quyền cho Công ty A ký toàn bộ hồ sơ liên quan trong quá trình đấu thầu.

Các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu nhận xét, việc Phó Giám đốc Công ty B (người được uỷ quyền) ký hợp đồng liên danh và uỷ quyền lại cho Giám đốc Công ty A ký mà không được sự cho phép của Giám đốc Công ty B là không đúng quy định về uỷ quyền lại nêu tại Điều 583Bộ luật Dân sựnăm 2015. Ông Tân hỏi, việc đánh giá của Tổ chuyên gia như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 12 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số03/2015/TT-BKHĐTngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu.

Theo đó, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải chứng minh nguồn lực tài chính với giá trị 11 tỷ đồng thì việc nhà thầu liên danh có cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị là 11 tỷ đồng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng được đánh giá đáp ứng yêu cầu nêu trên của hồ sơ mời thầu.

Thẩm quyền ký thỏa thuận liên danh

Điểm e, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số63/2014/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định, một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).

Theo đó, nếu trong giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật Công ty B không có nội dung uỷ quyền cho Phó Giám đốc Công ty B ký thoả thuận liên danh thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trong trường hợp này, nếu nhà thầu cung cấp được tài liệu chứng minh trước thời điểm đóng thầu Phó Giám đốc Công ty B có đủ thẩm quyền ký thoả thuận liên danh thì hồ sơ dự thầu được đánh giá đáp ứng quy định nêu trên.

Nguồn: tapchitaichinh.vn

 
 

Related posts