Theo quy định tại điểm a khoản 1 Mục II Nghị quyết số 116/NQ-CP, đối tượng người lao động được hỗ trợ bằng tiền từ quỹ BHTN bao gồm:

1, Người lao động đang đóng BHTN tại thời điểm 30/09/2021 nhưng không bao gồm người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị, xã hội; đơn vị vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

2, Người lao động đã dừng đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong thời gian từ 01/01/2020 – 30/09/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Như vậy, giáo viên dù là viên chức hay giáo viên hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, tự bảo đảm chi thường xuyên và tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, nếu đang đóng BHTN tại thời điểm 30/09/2021 đều thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP.

Giáo viên đang ký hợp đồng lao động với trường dân lập cũng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, trừ trường hợp hợp đồng lao động dưới 03 tháng; đang nghỉ hưởng chế độ thai sản và không đi làm sớm, không đóng BHTN tại thời điểm 30/09/2021; hoặc nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng 09/2021.

Nghị quyết số 116/NQ-CP

 
 

Related posts