Ngày 01/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg hướng dẫn thủ tục nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Cụ thể:

Đối với người lao động đang tham gia BHTN, cơ quan BHXH lập và gửi danh sách người lao động đủ điều kiện cho người sử dụng lao động để xác nhận thông tin và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh trước ngày 20/10/2021. Trong vòng 05 ngày làm việc, người sử dụng lao động công khai danh sách này để người lao động đối chiếu và gửi danh sách thông tin đã đối chiếu hoặc cần điều chỉnh cho cơ quan BHXH. Trong thời hạn từ 10-20 ngày làm việc, cơ quan BHXH trả tiền hỗ trợ cho người lao động thông qua tài khoản ngân hàng của cá nhân người lao động.

Người lao động đã dừng tham gia BHTN có thể đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện trước ngày 20/12/2021. Trong vòng 10 ngày làm việc, cơ quan BHXH trả tiền hỗ trợ cho người lao động qua tài khoản ngân hàng, chậm nhất đến ngày 31/12/2021.

Nếu không chi trả, cơ quan BHXH phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sau 30/11/2021, người lao động đang tham gia BHTN không nhận được hỗ trợ có thể gửi đơn đề nghị như người lao động đã dừng tham gia BHTN.

Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

 
 

Related posts