Luật Doanh nghiệp mới có những quy định cụ thể về việc chào bán cổ phần và trái phiếu riêng lẻ, phù hợp với các Luật khác, cụ thể như Luật Chứng khoán 2019. Trong đó các điểm mới có thể kể đến như:

– Chỉ được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể cả nhà đầu tư CK chuyên nghiệp; hoặc

– Chỉ được chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

– Không được chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;

Ngoài ra theo Khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán 2019, các quy định mới liên quan cũng quy định về vấn đề này, cụ thể như:

– Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược & chứng khoán chuyên nghiệp

– Các đợt chào bán phải cách nhau hơn 06 tháng;

– Việc chuyển nhượng trái phiếu sẽ bị hạn chế trong vòng 1 -3 năm theo quy định pháp luật

(Điều 125, 128 Luật Doanh nghiệp 2020)

 
 

Related posts