Ngày 10/11/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2021/TT-NHNN về việc tổ chức tín dụng (“TCTD”), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, trừ trường hợp TCTD mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để bán lần đầu, trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện giao dịch mua, bán khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau (Điều 5):

(i) Là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

(ii) Được phát hành bằng đồng Việt Nam.

(iii) Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán, chưa đến hạn thanh toán hết gốc và lãi và bên bán cam kết trái phiếu doanh nghiệp không có tranh chấp, được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, không trong tình trạng đang mua bán có kỳ hạn, chiết khấu, tái chiết khấu.

Tuy nhiên, các TCTD chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi TCTD đó có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro (Khoản 5 Điều 4). Đây là quy định mới được bổ sung và chưa từng được ghi nhận tại Thông tư 22/2016/TT-NHNN và Thông tư 15/2018/TT-NHNN.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong các trường hợp:

(i) Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp phát hành;

(ii) Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác;

(iii) Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động.

Thông tư 16/2021/TT-NHNN thay thế Thông tư 22/2016/TT-NHNN, Thông tư 15/2018/TT-NHNN và có hiệu lực từ ngày 15/01/2022.

Thông tư 16/2021/TT-NHNN

 
 

Related posts