Ngày 18/09/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định. Cụ thể:

Thời gian thẩm định và rà soát điều kiện cấp phép là thời gian thẩm định theo quy định tại Khoản 8 Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và thời gian thực hiện song song việc có ý kiến phối hợp của cơ quan cấp phép, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Hồ sơ trình thẩm định , cụ thể như sau:

– Không quá 45 ngày đối với công trình xây dựng cấp I, cấp đặc biệt.

– Không quá 35 ngày đối với công trình cấp II và cấp III.

– Không quá 25 ngày đối với các công trình còn lại.

 
 

Related posts