Bà Nguyễn Đặng Hoài Thương (tỉnh Thừa Thiên Huế) hỏi, đối với công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (thiết kế một bước), khi cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện thẩm định thì có được thu phí thẩm định không? Nếu có thì hệ số được xác định theo quy định nào?

Theo phản ánh của bà Thương, trước khi Thông tư số 210/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực (ngày 1/1/2017), cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện thẩm định các công trình yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật có thu phí thẩm định thiết kế bản vẽ và thẩm định dự toán theo hệ số của Thông tư số 75/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nhưng sau khi Thông tư số 210/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực, cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện không biết thu phí thẩm định như thế nào đối với các công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (thiết kế một bước). Do theo nội dung của Thông tư  số 210/2016/TT-BTC chỉ yêu cầu thu phí đối với các công trình thiết kế hai bước và ba bước (ở cấp huyện thường chỉ có các công trình lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (thiết kế một bước).

Bà Thương đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc thu phí thẩm định đối với công trình chỉ yêu cầu Lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (thiết kế một bước).

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm a, Khoản 1 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 quy định thẩm quyền thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng: “Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước”.

Như vậy, đối với Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (thiết kế một bước), Luật Xây dựng năm 2014 không quy định thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí; Luật Xây dựng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (có hiệu lực từ ngày 1/1/2017).

Tại Điểm a và Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định:

“a) Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu là tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và mức thu, cụ thể như sau:

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng = Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu

Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm giữa các khoảng giá trị công trình ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được tính theo phương pháp nội suy như sau:

… Trong đó mức thu theo tổng vốn đầu tư dự án được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này”.

 “d) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy mô nhỏ (thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật) sử dụng vốn ngân sách nhà nước được xác định theo hướng dẫn tại điểm a khoản này”.

Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định đối tượng áp dụng là chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy mô nhỏ (thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật) sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 209/2016/TT-BTC nêu trên.

Nguồn: tapchitaichinh.vn

 
 

Related posts