Ngày 17/11/2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2021/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (“KH&CN”).

Theo đó, ngoài các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận (“GCN”) doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Điều 8, Thông tư có bổ sung các nội dung về việc hủy bỏ hiệu lực GCN doanh nghiệp KH&CN trong các trường hợp sau:

(i) Hành vi xâm phạm quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả khoa học và công nghệ quy căn cứ vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền hoặc phán quyết của Tòa án.

(ii) Hành vi giả mạo nội dung hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ gồm: (a) Hành vi giả mạo các loại văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền; (b) Hành vi cố ý kê khai sai thông tin về tỷ lệ doanh thu để cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với các doanh nghiệp đã thành lập từ đủ 05 (năm) năm trở lên.

Đáng chú ý, khi bị hủy bỏ hiệu lực GCN, doanh nghiệp bị truy thu toàn bộ các khoản tiền đã được miễn giảm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Thông tư 10/2021/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 20/01/2022.

Thông tư 10/2021/TT-BKHCN 

 
 

Related posts