Cụ thể, những loại hợp đồng mà khi các bên giao kết thỏa thuận bằng tên gọi khác (ví dụ như Hợp đồng cộng tác viên…) nhưng đáp ứng 02 điều kiện sau thì được xác định là hợp đồng lao động:

(1) Có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương.

(2) Có sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Với những loại hợp đồng được xác định là hợp đồng lao động, người lao động và doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định liên quan như đóng các loại bảo hiểm… theo quy định của pháp luật.

 
 

Related posts