Luật sư Vũ Thị Thu Hà bảo vệ quyền và lợi ích cho Công ty Cổ phần COMA 18 tại Tòa án nhân dân Quận Hà Đông và Tóa án nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giải quyết tranh chấp lao động giữa Công ty với người lao động. Công ty đã thắng trong vụ kiện này. 

Xem chi tiết:

Người đã chuyển đi, cớ sao sổ BHXH “mắc” lại?

 

 
 

Related posts